Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov, Jarková 89, 080 01 Prešov, IČO: 00168602

(ďalej len „ELEKTROPLAST, výrobné družstvo“)

Účel spracúvania:

Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Kategória príjemcov:

Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Doba uchovávania osobných údajov:

Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako 1 rok.

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobných údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti ELEKTROPLAST, výrobné družstvo si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

marhevska@elektroplast.sk